Direct informatie nodig?

Garanties

Home 9 Garanties

KOMO

Troost Timmerfabriek is KOMO-keur gecertificeerd en in het bezit van een Komo attest met productcertificaat. Deze gecombineerde kwaliteitsverklaring geeft aan dat wordt voldaan aan de product- en prestatie-eisen van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK).

Komo geveldelen samengesteld met houten gevelelementen (PDF)
Komo houten gevelelementen (PDF)

Hernieuwbaar

Een van de drie doelstellingen van de Nederlandse overheid om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken is zoveel mogelijk gebruik te maken van biobased grondstoffen. Biobased grondstoffen, zijn grondstoffen uit hernieuwbare bronnen, waarvan hout de belangrijkste grondstof is voor de bouw. Om op een onafhankelijke en uniforme wijze het biobased gehalte van een bouwproduct vast te leggen heeft SKH samen met SKG-IKOB en KOMO de BRL 7010 ‘Hernieuwbare dan wel gerecyclede content van het KOMO® gecertificeerde product’ ontwikkeld”. Biobased bouwen wordt steeds belangrijker, niet alleen vanwege de doelstellingen van de overheid om de Nederlandse economie circulair te maken, maar ook omdat er de komende jaren 100.000 woningen per jaar bijgebouwd moeten worden. Dit laatste is niet mogelijk als er op een traditionele manier gebouwd blijft worden, vanwege alle CO2, stikstof en PEFAS regels en normen.

Verklaring van SKH

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 0801 “Houten Gevelelementen” afgegeven door SKH conform het SKH Reglement voor Certificatie.
SKH verklaart dat de houten gevelelementen geschikt zijn voor het vervaardigen van uitwendige scheidingsconstructies die prestaties leveren als in dit attest-met-productcertificaat omschreven, mits de houten gevelelementen voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificaties en mits de vervaardiging van de gevel geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde werkmethoden.
SKH verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde houten gevelelementen bij voortduring aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder afgebeelde KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.
Door SKH wordt in het kader van dit attest-met-productcertificaat geen controle uitgeoefend op de productie van overige onderdelen van uitwendige scheidingsconstructies, noch op de vervaardiging van uitwendige scheidingsconstructies.

SKH verklaart dat houten gevelelementen in zijn toepassingen onder bovengenoemde voorwaarden voldoen aan de van toepassing zijnde eisen van het Bouwbesluit.
Voor de erkenning door de Minister van VROM wordt verwezen naar het “Overzicht van erkende Kwaliteitsverklaringen in de bouw” zoals weergegeven op de website van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) www.bouwkwaliteit.nl

SKH uitwendige scheidingsconstructies samengesteld met houten gevelelementen (PDF)

Verwerkingsvoorschriften

In de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® attest met productcertificaat voor Houten Gevelelementen (BRL 0801) wordt in de productie eisen onderscheid gemaakt in Concept I, II en III. De drie concepten staan voor drie vormen van compleetheid waarin gevelproducten kunnen worden afgeleverd. Door expliciet voor een bepaald concept te kiezen, zijn taken en verantwoordelijkheden tussen timmerfabriek en aannemer over en weer duidelijk. In Concept I worden de kozijnen voorzien van een grondverfsysteem door de timmerfabrikant als halfproduct geleverd naar op de bouwplaats. In Concept II levert de timmerfabriek de gevelproducten meer compleet, voorzien van dorpel afdekkers en/of neuslatten en een voorlak systeem. In Concept III is de timmerfabriek geheel verantwoordelijk voor het plaatsen, beglazen en aflakken van de gevelproducten.

Verwerkingsvoorschriften buitendeuren (PDF)
Verwerkingsvoorschriften kozijnen (PDF)

NBvT:

Troost Timmerfabriek is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT). De NBvT behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van de ondernemers op algemeen, sociaal-juridisch, economisch en product-technisch gebied. De bond draagt ook bij aan de ontwikkeling van het bouwen in en met hout, onder andere door het stimuleren van innovaties, het meewerken aan regelgeving en het bevorderen van kwaliteit. De leden van de bond onderscheiden zich door gedegen vakkennis en een doelmatige productie.

Onderhoud houten gevelelementen (PDF)

FSC:

Troost Timmerfabriek voldoet aan de standaarden van het FSC. Hiermee dragen wij bij aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier en de bescherming van bossen wereldwijd.

FSC Certificaat Troost Timmerfabriek (PDF)

PEFC:

Troost Timmerfabriek voldoet aan de standaarden van het PEFC. Deze standaarden garanderen dat hout- en papierproducten uit een duurzaam beheerd bos afkomstig zijn.
PEFC Certificaat Troost Timmerfabriek (PDF)

Garantie termijnen:

Producten die door ons gefabriceerd of geleverd worden, vallen onder onze eigen garantiebepaling. Producten die niet door ons zijn gefabriceerd of geleverd, maar die wel zijn aangebracht of geplaatst in onze producten vallen onder de garantiebepaling van het desbetreffende product.

De door ons verstrekte garantie betreft een periode van 10 jaar voor de kozijnen, met uitzondering van de garantie voor de deuren en het hang en sluitwerk. Voor deuren betreft de garantie een periode van 5 jaar, voor hang en sluitwerk een periode van 1 jaar en beglazing een periode van 10 jaar.

 Garantieverklaring (PDF)